Bài viết liên quan

Công văn số 448/STP-XDKT&TDTHPL, ngày 14/4 của Sở Tư Pháp An Giang về việc cung cấp thông tin về quy định và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; Công văn số 436/VP.UBND-TP, ngày 16/4 của Văn phòng Hội Đồng Nhân Dân - Uỷ Ban Nhân Dân huyện Phú Tân về việc cung cấp thông tin về quy định và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19.