Hướng dẫn HS ôn tập tại nhà trong lúc nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19 (Lần 6,  từ 27/4 đến 01/5), đang có nội dung ôn tập môn Tiếng anh. Ngoài ra đối với các khối lớp thì sẽ có nội dung bài mới bằng hình thức dạy qua Internet thông qua các đường link phía dưới kèm heo thời khóa biểu:
Hướng dẫn HS ôn tập tại nhà trong lúc nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19 (Lần 5,  từ 20/4 đến 24/4), đang có nội dung ôn tập các lớp 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, Tiếng anh.
      Hướng dẫn HS ôn tập tại nhà trong lúc nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19 (Lần 4, từ 13/4 đến 17/4), hiện tại có nội dung ôn tập các lớp 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, Tiếng anh.
      Hướng dẫn HS ôn tập tại nhà trong lúc nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19 (Lần 3, từ 06/4 đến 10/4), hiện tại có nội dung ôn tập các lớp 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, Tiếng anh (các lớp còn lại đang cập nhật nội dung).
      Hướng dẫn HS ôn tập tại nhà trong lúc nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19 (Lần 2, từ 30/3 đến 03/4), hiện tại có nội dung ôn tập các lớp 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A,, 3C, 4A, 4B, 5C, Tiếng anh.